www.chastia.com - komplexný informačný systém pre evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností
 Prevody jednotiek Chastia

Pripomienky, námety, diskusia...
Základné jednotky
Termodynamika
Kvapaliny
Spaliny
Geometria
Mechanika
Elektrina a magnetizmus
Optika
Akustika
 ... Hladina intenzity zvuku
Jadrová fyzika
Počítače
dBdecibel
1dBdecibel
0,1Bbel
0,1151Npneper
1,084mscmile of standard cable
     
Definícia
Bezrozmerná logaritmická jednotka vyjadrujúca hladinu akustickej intenzity, akustického výkonu, resp. akustického tlaku, a pomer dvoch elektrických veličín. Udáva sa v dekadických logaritmoch.
V akustike je napr. hladina intenzity zvuku v dB definovaná vzťahom dB= 10 log (I/Io), pričom
I - je intenzita zvuku
Io - je prahová intenzita zvuku, t.j. 10^-12 W/m^2 (prahová intenzita čistého tónu frekvencie 1000 Hz).
Z tejto rovnice dostaneme
I = Io * 10^1/10 = 1,259 Io,
čiže zvýšenie hladiny intenzity o 1 dB znamená zväčšenie fyzikálnej intenzity zvuku v pomere 1,259, t.j. o 25,9 %. Je to približne zvýšenie, ktoré ešte možno rozoznať sluchom.
Stiahnuť aplikáciu
Dáta na prevod jednotiek poskytla firma TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad.
Na stránke http://www.chastia.com/ nájdete najnovšiu verziu programu Prevody jednotiek, ktorú je možné zadarmo stiahnuť.
Copyright © 1999 - 2022 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek